Inspectoratul Scolar Judetean Harghita

Partenerul 1 este organ descentralizat de specialitate având, în principal, următoarele atribuţii:
a)urmăreşte modul de organizare şi de funcţionare a reţelei de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu politica educaţională la nivel naţional;
b)asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
c)asigură calitatea învăţământului şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară;
d)înfiinţează, cu avizul ministerului, unităţi şcolare ale învăţământului de stat: grădiniţe, şcoli primare, gimnazii, şcoli de arte şi meserii;
e)propun ministerului reţeaua de şcolarizare din raza lor teritorială, în conformitate cu politica educaţională, a studiilor de prognoză, dupa consultarea unităţilor de învăţământ, a autorităţilor locale, a agenţilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi;
f)asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor pe durata învăţământului obligatoriu;
g)coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic necesar, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;
h)organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului didactic, de cercetare ştiinţifică şi alte acţiuni complementare din învăţământul preuniversitar;
i)coordoneaza utilizarea, dezvoltarea şi protejarea bazei didactico-materiale din unităţile de învăţămant, împreună cu autorităţile publice locale;
j)coordonează organizarea admiterii şi a examenelor de absolvire din unităţile de învăţământ, precum şi a concursurilor şcolare;
k)coordonează activitatea bibliotecilor din unităţile de învăţământ subordonate.